Batik by Mirah Blossom Impresa Stephanotis MH-BI-4-1342